Ylivieskan Voimistelu ja Liikunta ry

TERVETULOA MUKAAN!

YVoLin säännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Ylivieskan Voimistelu ja Liikunta ry. Yhdistyksen kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Yhdistys on perustettu syyskuun 9. päivänä vuonna 1947. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä seura.

2§ SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntaa ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla eri-ikäisille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa harrastus-, kilpa- ja huippu-urheilutasolla harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan.

3§ TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

 • Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen
 • eri-ikäisten kunto- ja terveysliikuntaa
 • kilpailutoimintaa
 • harjoitus- ja valmennustoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • ohjaustoimintaa
 • tarvittavia välineitä ja materiaaleja
 • vaikuttamalla paikkakunnan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja -toteutukseen aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin
 • harjoittamalla julkaisu-, tiedotus- ja suhdetoimintaa

4§ SEURAN TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 • järjestää tapahtumia ja niihin liittyviä tukitoimintoja
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita
 • harjoittaa julkaisutoimintaa

5§ SEURAN TOIMINNAN JOHTAMINEN

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu toimikaudeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmeksi toimikaudeksi kerrallaan valitut neljästä kahdeksaan (4-8) jäsentä. Hallituksen jäsenistä kolmannes on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää muut tarvittavat vastuu- ja toimihenkilöt.

Seurassa voi olla hallituksen nimeämiä jaostoja, valiokuntia ja työryhmiä. Seurassa voi toimia Uskollisuuden Kilta. Hallituksen, jaostojen, valiokuntien ja työryhmien tehtävät ja vastuut määritellään organisaatio- ja toimintaohjeissa. Organisaatio- ja toimintaohjeet hyväksytään seuran kevätkokouksessa.

6§ SEURAN JÄSENYYS

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:een, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi. Vuosikokouksen päätöksellä seura voi liittyä tai erota muihin liikuntajärjestöihin ja noudattaa niiden sääntöjä.

7§ SEURAN JÄSENET

Hallitus voi hyväksyä seuran varsinaiseksi jäseneksi henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan liiton ja niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Seuran jäsenet suorittavat seuran kevätkokouksen päättämät jäsenmaksut ja kausimaksut sekä hallituksen mahdollisesti päättämät muut maksut.

8§ SEURASTA EROAMINEN

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan seuralle jäsen-, kausi- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintakauden loppuun asti.

9§ JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneet jäsen- ja muut maksunsa maksamatta tai ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tai liiton sääntöjä ja tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Hallitus päättää muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan liiton sääntöjä ja määräyksiä. Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

10§ SEURAN JÄSENILTÄ PERIMÄT MAKSUT

Seuran kevätkokous päättää vuosittain jäseniltä seuraavana kautena suoritettavien jäsen- ja kausimaksujen suuruudesta. Hallitus päättää jaostojen, työryhmän tai valiokunnan esityksestä muiden maksujen suuruudesta. Jäsenmaksu on samansuuruinen kaikille jäsenille. Kausi- ja muut maksut voivat olla erisuuruisia eri ryhmille.

Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

11§ SEURAN KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä. Hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran internetsivuilla tai jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla tai hallituksen määräämässä kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

12§ ASIOIDEN KÄSITTELY SEURAN KOKOUKSISSA

Kevätkokouksen asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Vahvistetaan tulevan kauden jäsen- ja kausimaksujen suuruus
 6. Vahvistetaan tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle
 8. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 10. Hyväksytään seuran organisaatio- ja toimintaohjeet
 11. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä
 12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin, joissa seura on jäsenenä
 13. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
 14. Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallituksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittu
 15. Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus
 6. Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja toiminnantarkastajan antama lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
 9. Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallituksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava
 10. Päätetään kokous

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksikertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3 kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

13§ SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä hallitukselta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

Ylimääräisen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen koollekutsumissääntöjä.

14§ HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsentä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

15§ SEURAN TILINTARKASTUS

Seuran tilit päätetään tilivuosittain. Tilivuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Hallituksen on jätettävä tilit toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen syyskokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen syyskokousta.

16§ SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä seuran hallituksen nimeämän muun hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa, aina kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen on saatava 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Seuran aikaisempien sääntöjen mukaiset saavutetut jäsenedut säilyvät.

18§ SEURAN PURKAUTUMINEN

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa, vähintään kuukauden välein pidetyssä kokouksessa, joista toinen on seuran varsinainen kokous. Tullakseen hyväksytyksi päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

Jos seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran tarkoitusta edistävään tarkoitukseen tai Suomen Voimisteluliitto ry:lle käytettäväksi seuran tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

19§ YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.

Säännöt on rekisteröity yhdistysrekisteriin 08.06.2017